Všeobecné dodavateľsko – odberateľské podmienky pre výrobu a transport betónu

I. – Predmet dodávok a rozsah platnosti
 1. Predmetom dodávok sú dodávky transportbetónu vyrábaného v súlade s STN EN 206-1
 2. Druh transportbetónov je uvedený v cenníku predávajúceho.
II. – Zmluvný vzťah
 1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe písomnej objednávky kupujúceho, uzatvorením kúpnej zmluvy, alebo zmluvnej objednávky.
III. – Objednávanie transportbetónu
 1. Kupujúci uplatňuje požiadavku na dodávku transportbetónu osobne, telefonicky, alebo faxom na dispečing dodávateľa ( T., F., : 051 4583 408, M.: 0903 803 993, M.: 0911 883 997 ) min deň vopred.
 2. V prípade požiadavky na sobotu nedeľu, alebo sviatkom musia byť nárokované najneskôr 2 dni vopred.
 3. Na plneniu objednávok bude predávajúcim určená priorita a to podľa času potvrdenia objednávky, resp. množstva.
 4. Ostatné objednávky budú plnené podľa aktuálnych kapacitných možností predávajúceho.
 5. Pri objednávaní transportbetónu musí kupujúci uviesť všetky informácie, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu množstvo a plynulý priebeh dodávky transportbetónu.
 6. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré kupujúcemu vzniknú vinou vecne, alebo časovo nepresne špecifikovanej objednávky.
 7. Zrušenie objednávky, zmeny termínu, alebo dodávky musí kupujúci neodkladne a v dostatočnom časovom predstihu oznámiť na dispečing č.t. 051 4583 408. Čerstvý betón už naložený v miešači je kupujúci povinný uhradiť.
 8. Betón kupujúcim vrátený zo stavby späť na betonárku z dôvodu na strane kupujúceho, bude v dôsledku zvýšených nákladov na objednávateľom vynútenú recykláciu účtovaný s 50% príplatkom z ceny dodávky čerstvého betónu v závislosti od jeho hmotnosti za každú tonu takto vráteného betónu.
 9. Požiadavky na špeciálne druhy čerstvého betónu a prísady, je nutné vopred konzultovať cez dispečing, kde budú kupujúcemu podané všetky potrebné informácie, alebo bude daný kontakt na odborníka predávajúceho.
IV. – Dodávka transportbetónu
 1. Pod dodávkou sa rozumie dodanie transportbetónu v dohodnutom čase, množstve a kvalite na miesto plnenia dodávky.
 2. Na dodaný transportbetónu predávajúci vystaví výdajku betónu, ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:
  • označenie kupujúceho a miesto prevzatia, číslo výdajky, odkaz na európsku normu, pevnostnú triedu v tlaku, medzné hodnoty pre stupne vplyvu prostredia, maximálny obsah chloridov, maximálny rozmer kameniva
  • množstvo dodaného transportbetónu v m3
  • deň uskutočnenia dodávky transportbetónu, čas namiešania
  •  
  • čas príchodu na miesto, čas prevzatia transportbetónu, čas odchodu
  •  
  • meno strojníka a vodiča
  •  
  • ŠPZ vozidla
  •  
  • označenie pridania vody do betónu, už na stavbe, na príkaz objednávajúceho
  • podpis preberajúceho
  •  
  • POZNAMKA (záznam objednávajúceho ,informácie a doporučenia pre kupujucého

Čas prevzatia čerstvého betónu doplní vodič podľa skutočnosti a nechá ho potvrdiť preberajúcou osobou kupujúceho.

 1. Vodiči kupujúceho musia predložiť dispečerovi platnú plnú moc na odber čerstvého betónu. Bez plnej moci nebude betón vydaný. V prípade platby v hotovosti, plná moc sa pri odbere nepožaduje.
 2. Jednotlivé dodávky sú obmedzené kapacitou dopravných prostriedkov. Ak je požadované množstvo betónu menšie než je kapacita dopravného prostriedku, uhradí kupujúci prepravné náklady tak, ako pri plnom vyťažení miešača.
 3. Na dohodnuté dodávky a lehoty nie je predávajúci viazaný v prípadoch, ak dôjde k výpadkom energie, dodávok vody, nepriechodnosti dopravných komunikácií, úradného príkazu, porúch výrobných a dopravných zariadení a v prípade vyššej moci, pokiaľ to predávajúci nemohol predvídať, alebo nedalo sa im predísť. V týchto uvedených prípadoch sa dodacia lehota predlžuje o dobu, počas ktorej prekážky trvali a nie je možné od predávajúceho požadovať náhradu škody a zmluvou stanovené odškodné (pokutu), iba ak by došlo zo strany predávajúceho k zámernému, alebo nedbalému konaniu. Ak uvedené okolnosti výkon, alebo dodávku celkom znemožnia, je predávajúci zbavený povinnosti výkon alebo dodávku splniť.
V. – Miesto plnenia a jeho podmienky
 1. Miesto plnenia dodávky býva spravidla stavba kupujúceho. V prípade distribúcie dopravnými prostriedkami kupujúceho sa miestom plnenia dodávky rozumie miesto sídla predávajúceho.
 2. Kupujúci je povinný zaistiť v priestore prevzatia transportbetónu podmienky zodpovedajúce všeobecne platným predpisom z hľadiska bezpečnosti práce. Predovšetkým musí zaistiť zjazdnosť a dostatočnú pevnosť príjazdových komunikácií.
 3. Kupujúci nesie zodpovednosť za prípadné znečistenie verejných plôch a komunikácií vozidlami predávajúceho vychádzajúcimi zo stavby, pokiaľ došlo k ich znečisteniu.
 4. Pokiaľ pri plnení predmetu dodávky došlo k znečisteniu verejných plôch a komunikácií, je kupujúci povinný ich odstrániť na vlastné náklady.
 5. Kupujúci zodpovedá za prevedenie potrebných ochranných opatrení, uzávierku komunikácií a chodníkov a za vybavenie potrebných výnimiek.
 6. Poverený pracovník kupujúceho zaistí, aby prevzatie transportbetónu prebiehalo bez zbytočných prestojov a týmto nedošlo k znehodnoteniu transportbetónu nadmerne dlhou dobou vykládky.
 7. Potvrdené a nereklamované výdajky betónu a záznamy o prevádzke motorových vozidiel sa považujú za nesporné a sú hodnoverným dokladom pre fakturáciu.
 8. Vodiči predávajúceho nie sú poverení ani povinní jednať menom predávajúceho.
VI. – Cena a splatnosť daňových dokladov
 1. Všetky ceny sa považujú za dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ceny uvedené v cenníku predávajúceho, platom v dobe dodávky.
 2. Vydaním nového cenníka strácajú všetky skôr vydané cenníky platnosť.
 3. Predávajúci môže požadovať zaplatenie kúpnej ceny pred dodaním čerstvého betónu formou zálohy.
 4. Záloha sa vyberá spravidla v predpokladanej výške dodávky zvýšenej o 5%. Po vyúčtovaní dodávky prípadný finančný rozdiel sa kupujúcemu vráti.
 5. Splatnosť daňových dokladov – faktúr predávajúceho je spravidla 14 dní od vydania, ak nie je dohodnuté inak.
VII. – Záväzky kupujúceho a platobné podmienky
 1. Predávajúci fakturuje jednotlivé dodávky priebežne. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v lehote splatnosti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
 2. V prípade oneskorenia platieb môže predávajúci účtovať úrok z oneskorenia vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia.
 3. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona.
 4. V prípade, že faktúra obsahuje nesprávne, alebo neúplne údaje, je kupujúci oprávnený ju vrátiť na prepracovanie, alebo doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry zaniká pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti beží znovu odo dňa vystavenia opravených faktúr. V prípade, že je zmluvne stanovená dlhšia splatnosť takýchto faktúr, ako je uvedené D. O. podmienkach, je kupujúci povinný ju reklamovať do 14 dní po obdržaní, inak sa faktúra považuje za akceptovanú a neskoršia reklamácia nebude uznaná.
 5. V prípade, že kupujúci opakovane nedodržuje splatnosť faktúr, alebo bezdôvodne porušuje zmluvnú dohodu o výhradnom odbere, považuje to predávajúci za podstatné porušenie zmluvy. V takomto prípade je predávajúci oprávnený na zastavenie dodávok a vyúčtovanie všetkých poskytnutých zliav, prípadne i odstúpiť od zmluvného vzťahu.
VIII. – Kvalita dodávky
 1. Predávajúci zodpovedá za to, že transportbetón má v dobe prevzatia vlastnosti podľa STN EN.
 2. Overovanie kvality sa vykonáva podľa STN EN preukázaním zhody vlastností transportbetónu s požiadavkami tejto normy. Kontrolné vzorky sa odoberajú na betonárke.
 3. Pri čerstvom betóne vyrobenom podľa receptúry kupujúceho zodpovedá predávajúci len za predpísané zloženie a odborné premiešanie. Kvalitu čerstvého betónu dokladuje predávajúci vyhlásením zhody protokolom o kontrolných skúškach. Tieto doklady sú na vyžiadanie zasielané kupujúcemu až po úplnom uhradení splatných faktúr. Náklady na predpísané skúšky a ich početnosť podľa STN sú zahrnuté v cene čerstvého betónu. Ak požaduje kupujúci iný druh skúšky, alebo väčšiu početnosť týchto skúšok, je nutné ich dopredu objednať, pričom náklady spojené s ich vykonaním budú kupujúcemu preúčtované.
 4. Predávajúci nezodpovedá za zhoršenie kvality čerstvého betónu pri transportbetóne v nasledujúcich prípadoch :
  • ak sa pridá na stavbe do čerstvého betónu voda na príkaz kupujúceho
  • ak sa mieša dodaný čerstvý betón s čerstvým betónom iného dodávateľa
  • ak pridá kupujúci do dodaného čerstvého betónu prísady, alebo prímesi bez vedomia predávajúceho
  • pri vykládke dlhšej ako 60 minút, pokiaľ k nej došlo z viny kupujúceho
  • v prípade nesprávneho spracovania a ošetrovania čerstvého betónu
  • v prípade neodbornej prepravy dopravnými prostriedkami kupujúceho
  • ak sa predpokladá neúčasť odborného dozoru na stavbe, alebo ak sa dostatočne nepreukáže požiadavka odborného spracovania a ošetrovania čerstvého betónu
IX. – Záruka a reklamačné konania
 1. Na transportbetón poskytuje predávajúci záruku za predpokladu preukázania všetkých požiadaviek na odborné spracovanie na stavbe.
 2. Vady zrejmé pri prevzatí musí kupujúci reklamovať ihneď po zistení nezrovnalosti v množstve alebo inú zrejmú vadu dodávky (konzistencia, veľkosť max. zrna kameniva, a pod. ). Reklamácia sa uplatňuje okamžite na dispečing telefonicky, alebo písomne, čo môže byť aj formou záznamu na príslušnom výdajke betónu (v zázname sa vždy uvedie miesto uloženia reklamovaného čerstvého betónu).
 3. Predávajúci sa v súlade s ustanovením obchodného zákonníka zaväzuje, že za predpokladu včasnej a vecne predloženej reklamácie nahradí bezplatne reklamovaný betón, alebo poskytne kupujúcemu primeranú zľavu pri jeho náhradnom použití.
 4. Vady, ktoré sa zistia až na základe kontrolných skúšok, musia byť reklamované písomne najneskôr do 6 mesiacov od splnenia dodávky. Po tejto dobe práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady zanikajú. V zápise o reklamácii bude presne špecifikované miesto uloženia reklamovaného betónu a reklamované vlastnosti, a obe strany uvedú svoje stanoviská. K reklamácii kvality dodávky musí byť vždy prizvaný zodpovedný pracovník predávajúceho.
 5. Pri pochybnostiach o kvalite dodávky za prítomnosti zodpovedných zástupcov kupujúceho a predávajúceho vykonané kontrolné nedeštruktívne a prípadne aj deštruktívne skúšky priamo na konštrukcii, ktorej sa to týka. Pri riešení sporných otázok kvality dodávok, ak nedôjde k dohode medzi stranami, sa zmluvné strany dohodnú, že na posúdenie a rozhodnutie je príslušné nezávislé akreditované laboratórium.
X. – Záverečné ustanovenia
 1. Nadobudnutie vlastníckych práv kupujúceho k predmetu plnenia kúpnej zmluvy, alebo zmluvnej objednávky nastáva dňom úhrady zmluvnej kúpnej ceny. Oblasti obchodných vzťahov ktoré neriešia všeobecne D. O. podmienky, kúpna zmluva, alebo objednávka, sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych noriem.
 2. Všeobecne D. O. podmienky sú platné aj vtedy, ak sa na ne v rámci bežných obchodných vzťahov predávajúci výslovne neodvolá.
 3. Ustanovenia a dojednania kúpnej zmluvy, alebo zmluvnej objednávky sú významom aj svojou právnou váhou nadradené týmto všeobecne D. O. podmienkam.

 

Čas nahrávania: 0.01s, webdizajn: WEBData s.r.o.